Scroll to top
Tech.mt - Malta Leading Through Innovation
Share

Dana Farrugia, CEO at Tech.mt participates in MEUSAC Panel about the Digital Transition


Tech.mt - November 11, 2020 - 0 comments

DANA FARRUGIA, CEO TA’ TECH.MT – DISKUSSJONI IMTELLA MILL-MEUSAC FUQ IT-TRASFORMAZJONI DIGITALI

 

Pajjizna ghandu settur digitali u tat-teknologija b’sahhtu u reilijenti hafna

Tech.mt Dana - MEUSAC Panel

Il-COVID qed tpoggi it-trasformazzjoni digitali fuq nett tal-agenda

 • Kif rajna tul dawn l-ahhar xhur, il-COVID qed tbiddel il-mod ta kif nahdmu, ta kif nghamlu in-negozju u ta’ kif qed nissocjalizzaw
 • Id-dinja digitali u l-ekonomija digitali qed jittrisformaw negozji, setturi u ekonomija; u hekk kif it-teknologija se tkompli tevolvi huwa mistenni li din it-trasformazzjoni se tkompli b’rata aktar mghaggla
 • Huwa stamt li 70% tal-valur mizjud li se jinholoq fl-ekonomija t’ghada se jkun kollu gej mill-ekonomija digitali u minn pjattaformi digitali
 • Huwa ghalhekk krucjali li pajjizna ikompli jinvesti fis-settur u biex inkunu aktar ippreparati ghall-isfidi u l-opportunitajiet li dan kollu se jgib mieghu

L-istat kurrenti ta pajjizna

 • Pajjizna ghandu settur digitali u tat-teknologija b’sahhtu u reilijenti hafna
 • Tul l-ewwel sitt xhur tas-sena, is-settur kompla jissahhah u jtejjeb il-kontribuzzjoni lejn l-ekonomija filwaqt li setturi ohra hassu d-daqqa tal-pandemija
 • Tajjeb ukoll niftakkru li dan is-settur kien l-aktar settur li tejjeb il-produttivita tieghu tul dawn l-ahhar ghaxar snin u dan jikkonferma li ghandna settur b’sahhtu u attrajenti ghall-investiment
 • Illum pajjizna ghandu settur digitali mibni fuq it-talent, infrastruttura, edukazzjoni kif ukoll numru ta incentivi attraenti ghall-investiment

Inkomplu intejbu u nsahhu is-settur

 • Dawn l-avvanzi joffru mhux biss sfida bis-settur ikompli ikun attraenti imma joffri numru ta opportunitajiet ghal-pajjizna u anke ghall-Unjoni Ewropea
 • Hawnhekk irrid nifrah lil Onorevoli Agius Saliba tax-xoghol siewi li qed jghamel fil parlament ewropew fil-qasam tal-ekonomija u pjattaformi digitali
 • Jien nemmen li l-Ewropa ghandha hafna opportunitajiet quddiema li jekk tahtafhom kullhadd jista jibbenefika minnhom inkluz l-ekonomija Maltija
 • Biex dan tabilhaqq issehh, nemmen li hemm bzonn strategija imfassla fuq numru ta punti inkluz:
  • Vizjoni ewropea lejn l-innovazzjoni
  • Kollaborazzjoni bejn il-gvernijiet, l-industrija u l-istartups
  • Access ghal finanzi u finanzjament ghar-ricerka, innovazzjoni u teknologija
  • Gvernijiet u settur pubbliku li jittrasformaw ruhhom b’mod digitali
  • Access u protezzjoni ghad-data
  • Mobilta fl-intraprizi digitali
  • Edukazzjoni u talent f’dan il-qasam
  • Inkluzzjoni tas-sessi f’dan is-settur
  • Infrastruttura b’sahhitha
  • Legislazzjoni u standards b’sahhithom

Access ghal finanzi u finanzjament ghar-ricerka, innovazzjoni u teknologija

 • Fil-futur qarib, is-settur digitali u l-istartups li jahdmu f’dan is-settur se jkollom bzonn access ghal-finanzjament biex ikunu jistghu jinvestu u jkabbru l-kumpaniji taghhom
 • Il-Gvern habbar fil-budget li se jkun qed iniedi il- venture capital fund li huwa element importanti fl-ekosistema ta dan is-settur u biex isostni l-investiment
 • Bhala pajjiz irridu naraw kif se nkomplu nghinnu kumpaniji sabiex jinvestu u jkabbru l-operat taghhom kif ukoll nghinuhom jinvestu fir-ricerka u l-innovazzjoni

Edukazzjoni u hiliet digitali

 • It-tekonologija tal-futur se tirrikjedi mill-istudenti u il-haddiema t’ghada hiliet godda
 • Ghalhekk huwa imperrattiv li nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u fil-hilliet tal-istudenti u il-haddiema
 • Se rridu nkomplu ninvestu fil-hilliet tal-haddiema li diga qedghin jahdmu f’dan is-settur halli l-kumpaniji taghna ikollhom haddiema mghonnija bil-hiliet li hemm bzonn
 • L-industrija ghandha ghalhekk tkompli tahdem id f’id ma’ l-istituzzjonijiet edukattivi biex naraw li nipprovdu ghal dak li ghandhom bzonn. Hawnhekk, Tech.MT qieghda tilghab rwol importanti

Regolamentazzjoni b’sahhitha u innovattiva

 • Pajjizna dejjem bena settuti godda fuq il-qawwa ta’ ligijiet u regolamenti innovativi
 • Jekk naraw setturi bhal servizzi finanzjarji, remote gaming u ohrajn; il-ligijiet u regolai kienu krucjali
 • Ghalhekk, pajjizna irid jkompli jghamel dan u kif rajna setturi godda bhal blockchain, intelligenza artificjali u ir-realta virtwali se jkunu importanti li nhejju ghalihom
 • Hawnhekk qed naraw kif anke l-Unjoni Ewropea, kif jista jghid l-Onorevoli Agius Saliba, qed tilghab rwol importanti
 • Ir-regoli mhumiex kollox, hemm bzonn naraw li l-ekosistema kollha tkun qed tahdem

Nippreparaw ghal-futur mil-lum

 • Kif qed naraw, il-COVID haffet it-trasformazzjoni digitali ta kumpaniji, setturi u pajjizi shah
 • Irridu nsahhu dan is-settur li diga huwa resiljenti u b’sahhtu u qieghed jikkontribwixxi lil ekonomija maltija

Biex inkomplu nirexxu bhala pajjiz, irridu nkomplu insahhu elementi importanti ikluz l-access ghal finanzjament, regolamentazzjoni innovativa u b’sahhitha, l-infrastruttura digitali ikluz is-sigurta digitali jew cybersecurity kif ukoll inkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u il-hiliet tal-haddiema u l-istudenti Maltin

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. We use cookies and may also make use of your personal data in order to enhance your experience. By using this site you agree to our Privacy Policy. Please take the necessary time to read and understand its contents. Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close