Scroll to top
Tech.mt - Malta Leading Through Innovation
Share

Dana Farrugia, CEO at Tech.mt participates in MEUSAC Panel about the Digital Transition


Tech.mt - November 11, 2020 - 0 comments

DANA FARRUGIA, CEO TA’ TECH.MT – DISKUSSJONI IMTELLA MILL-MEUSAC FUQ IT-TRASFORMAZJONI DIGITALI

 

Pajjizna ghandu settur digitali u tat-teknologija b’sahhtu u reilijenti hafna

Tech.mt Dana - MEUSAC Panel

Il-COVID qed tpoggi it-trasformazzjoni digitali fuq nett tal-agenda

 • Kif rajna tul dawn l-ahhar xhur, il-COVID qed tbiddel il-mod ta kif nahdmu, ta kif nghamlu in-negozju u ta’ kif qed nissocjalizzaw
 • Id-dinja digitali u l-ekonomija digitali qed jittrisformaw negozji, setturi u ekonomija; u hekk kif it-teknologija se tkompli tevolvi huwa mistenni li din it-trasformazzjoni se tkompli b’rata aktar mghaggla
 • Huwa stamt li 70% tal-valur mizjud li se jinholoq fl-ekonomija t’ghada se jkun kollu gej mill-ekonomija digitali u minn pjattaformi digitali
 • Huwa ghalhekk krucjali li pajjizna ikompli jinvesti fis-settur u biex inkunu aktar ippreparati ghall-isfidi u l-opportunitajiet li dan kollu se jgib mieghu

L-istat kurrenti ta pajjizna

 • Pajjizna ghandu settur digitali u tat-teknologija b’sahhtu u reilijenti hafna
 • Tul l-ewwel sitt xhur tas-sena, is-settur kompla jissahhah u jtejjeb il-kontribuzzjoni lejn l-ekonomija filwaqt li setturi ohra hassu d-daqqa tal-pandemija
 • Tajjeb ukoll niftakkru li dan is-settur kien l-aktar settur li tejjeb il-produttivita tieghu tul dawn l-ahhar ghaxar snin u dan jikkonferma li ghandna settur b’sahhtu u attrajenti ghall-investiment
 • Illum pajjizna ghandu settur digitali mibni fuq it-talent, infrastruttura, edukazzjoni kif ukoll numru ta incentivi attraenti ghall-investiment

Inkomplu intejbu u nsahhu is-settur

 • Dawn l-avvanzi joffru mhux biss sfida bis-settur ikompli ikun attraenti imma joffri numru ta opportunitajiet ghal-pajjizna u anke ghall-Unjoni Ewropea
 • Hawnhekk irrid nifrah lil Onorevoli Agius Saliba tax-xoghol siewi li qed jghamel fil parlament ewropew fil-qasam tal-ekonomija u pjattaformi digitali
 • Jien nemmen li l-Ewropa ghandha hafna opportunitajiet quddiema li jekk tahtafhom kullhadd jista jibbenefika minnhom inkluz l-ekonomija Maltija
 • Biex dan tabilhaqq issehh, nemmen li hemm bzonn strategija imfassla fuq numru ta punti inkluz:
  • Vizjoni ewropea lejn l-innovazzjoni
  • Kollaborazzjoni bejn il-gvernijiet, l-industrija u l-istartups
  • Access ghal finanzi u finanzjament ghar-ricerka, innovazzjoni u teknologija
  • Gvernijiet u settur pubbliku li jittrasformaw ruhhom b’mod digitali
  • Access u protezzjoni ghad-data
  • Mobilta fl-intraprizi digitali
  • Edukazzjoni u talent f’dan il-qasam
  • Inkluzzjoni tas-sessi f’dan is-settur
  • Infrastruttura b’sahhitha
  • Legislazzjoni u standards b’sahhithom

Access ghal finanzi u finanzjament ghar-ricerka, innovazzjoni u teknologija

 • Fil-futur qarib, is-settur digitali u l-istartups li jahdmu f’dan is-settur se jkollom bzonn access ghal-finanzjament biex ikunu jistghu jinvestu u jkabbru l-kumpaniji taghhom
 • Il-Gvern habbar fil-budget li se jkun qed iniedi il- venture capital fund li huwa element importanti fl-ekosistema ta dan is-settur u biex isostni l-investiment
 • Bhala pajjiz irridu naraw kif se nkomplu nghinnu kumpaniji sabiex jinvestu u jkabbru l-operat taghhom kif ukoll nghinuhom jinvestu fir-ricerka u l-innovazzjoni

Edukazzjoni u hiliet digitali

 • It-tekonologija tal-futur se tirrikjedi mill-istudenti u il-haddiema t’ghada hiliet godda
 • Ghalhekk huwa imperrattiv li nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u fil-hilliet tal-istudenti u il-haddiema
 • Se rridu nkomplu ninvestu fil-hilliet tal-haddiema li diga qedghin jahdmu f’dan is-settur halli l-kumpaniji taghna ikollhom haddiema mghonnija bil-hiliet li hemm bzonn
 • L-industrija ghandha ghalhekk tkompli tahdem id f’id ma’ l-istituzzjonijiet edukattivi biex naraw li nipprovdu ghal dak li ghandhom bzonn. Hawnhekk, Tech.MT qieghda tilghab rwol importanti

Regolamentazzjoni b’sahhitha u innovattiva

 • Pajjizna dejjem bena settuti godda fuq il-qawwa ta’ ligijiet u regolamenti innovativi
 • Jekk naraw setturi bhal servizzi finanzjarji, remote gaming u ohrajn; il-ligijiet u regolai kienu krucjali
 • Ghalhekk, pajjizna irid jkompli jghamel dan u kif rajna setturi godda bhal blockchain, intelligenza artificjali u ir-realta virtwali se jkunu importanti li nhejju ghalihom
 • Hawnhekk qed naraw kif anke l-Unjoni Ewropea, kif jista jghid l-Onorevoli Agius Saliba, qed tilghab rwol importanti
 • Ir-regoli mhumiex kollox, hemm bzonn naraw li l-ekosistema kollha tkun qed tahdem

Nippreparaw ghal-futur mil-lum

 • Kif qed naraw, il-COVID haffet it-trasformazzjoni digitali ta kumpaniji, setturi u pajjizi shah
 • Irridu nsahhu dan is-settur li diga huwa resiljenti u b’sahhtu u qieghed jikkontribwixxi lil ekonomija maltija

Biex inkomplu nirexxu bhala pajjiz, irridu nkomplu insahhu elementi importanti ikluz l-access ghal finanzjament, regolamentazzjoni innovativa u b’sahhitha, l-infrastruttura digitali ikluz is-sigurta digitali jew cybersecurity kif ukoll inkomplu ninvestu fl-edukazzjoni u il-hiliet tal-haddiema u l-istudenti Maltin


Related posts